Målgruppsoptimering

Förfina vilka som ser dina annonser

Målgruppsoptimering betyder helt enkelt att vi analyserar datan vi fått in från målgruppsexperimenten och ställer olika dataset mot varandra för att hitta korrelationer eller kausaliteter. Vi skär bort det som är överflödigt och gör de delar av datan som är intressant presentabel och överblickbar. På så sätt flyttar vi marknadsbudgeten dit den ger mest nytta, dvs fokuserar på att köpa in målgrupper som lättats kan ta till sig budskapet och som har högst sannolikhet att bli en värdefull kund.