INTEGRITETSPOLICY

GROWTH HACKERS INTEGRITETSPOLICY

Growth Hackers Sthlm AB (”Growth Hackers”) månar om din integritet och följer tillämplig
dataskyddslagstiftning 1 . Vi vill informera dig om vår behandling av dina personuppgifter när du
besöker och använder vår hemsida och tjänster vi erbjuder där samt när du på andra sätt har kontakt
med oss.

VILKA PERSONUPPGIFTER BEHANDLAS OCH FÖR VILKA ÄNDAMÅL?
En personuppgift är all information som direkt eller indirekt (dvs. tillsammans med andra uppgifter)
kan kopplas till en nu levande fysisk person.

Med behandling av personuppgifter avses i princip alla åtgärder som vidtas med personuppgifter,
exempelvis insamling, registrering, bearbetning, ändring, användning för olika ändamål, lagring,
utlämnande, blockering eller förstöring.

Vi behandlar personuppgifter om dig som

 • besöker vår hemsida,
 • registrerar dig på vår hemsida (t.ex. för att få informationsutskick), eller
 • på andra sätt har kontakt med oss.

Vi behandlar personuppgifter för ändamålen att tillhandahålla dig relevant information om vår
verksamhet samt för att besvara förfrågningar från dig, på de sätt som beskrivs närmare i det
följande.

Vi är personuppgiftsansvariga för våra behandlingar och ansvarar för att följa tillämplig
dataskyddslagstiftning.

Användning av vår hemsida
När du besöker vår hemsida kan det genereras indirekta personuppgifter via vår användning av
cookies. Du kan få mer information om vår hantering av cookies i vår cookie-policy. Vi kommer att använda sådana uppgifter för statistikändamål. Vi kommer dock i möjligaste mån använda oss av avidentifierade uppgifter för statistikändamål.

Information, m.m.
Vi kan få tillgång till personuppgifter genom kontakter med dig via e-mail och annan kommunikation
eller om du anmäler dig för att få informationsutskick. Vid anmälan efterfrågar vi uppgifter som är
relevanta för det anmälan avser, t.ex. ditt namn, e-postadress, var du jobbar och din titel. Dessa uppgifter sparas sedan för att kunna användas för avsett ändamål. Om du inte längre vill få
information från oss, ber vid dig kontakta oss via kontaktuppgifterna längst ned i denna
informationstext. Du kan också avanmäla dig genom att följa den länk som finns längst ned i varje
utskick.
Vi kan även komma att använda dina personuppgifter för kundundersökningar eller andra
marknadsaktiviteter.

Kontakter med dig
Vi kan också komma att behandla personuppgifter om dig (t ex dina kontaktuppgifter) i samband
med att du kontaktar oss, t.ex. om du har frågor. Vi behandlar endast sådana uppgifter i syfte att
besvara dina frågor och hantera ditt ärende.

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV DINA PERSONUPPGIFTER
Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden mot dig avseende
informationsutskick du beställt eller besvara de frågor du har. Vi behandlar även personuppgifter när
vi har ett legitimt intresse att behandla dem, t.ex. ett intresse att tillhandhålla relevant information
och marknadsföring, utveckla och förbättra erbjudanden på vår hemsida samt kunna kommunicera
med dig. Om vi skulle behandla dina personuppgifter för något ändamål som enligt
dataskyddslagstiftningen kräver ditt samtycke, kommer vi att inhämta ditt samtycke i förväg.

UTLÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER
Dina uppgifter kan komma att lämnas ut till externa parter, t.ex. leverantörer av IT-tjänster.
Dina personuppgifter behandlas alltid konfidentiellt och skyddas med lämpliga säkerhetsåtgärder.
När vi anlitar leverantörer av IT-tjänster som finns utanför EU/EES säkrar vi att dina uppgifter skyddas
på ett adekvat sätt, t.ex. genom att ett dataöverföringsavtal, som inkluderar standardiserade
modellklausuler för dataöverföring, tecknas med den leverantör utanför EU/EES som får åtkomst till
uppgifterna. Dessa modellklausuler finns publicerade på EU-kommissionens hemsida.

LAGRINGSPERIOD
Dina personuppgifter lagras bara så länge det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen,
eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter gallrar vi uppgifterna.

DINA RÄTTIGHETER
Growth Hackers är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Du har följande
rättigheter gentemot oss:

 • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att få bekräftelse på och information om din
  personuppgiftsbehandling.
 • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade
 • Rätt till radering – en rätt att få uppgifter borttagna. Denna rätt är begränsad till sådana
  uppgifter som enligt lag endast får behandlas med ditt samtycke, om du tar tillbaka
  samtycket och motsätter dig behandlingen
 • Rätt till invändning – en rätt att invända mot behandling som baseras på intresseavvägning,
  t.ex. för direkt marknadsföring
 • Rätt till begränsad behandling – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas,
  exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet. Under tiden som riktigheten undersöks
  är Growth Hackers tillgång till uppgifterna begränsad
 • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en
  personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv
  tillhandahållit oss

Om du anser att vår behandling inte sker i enlighet med dataskyddslagstiftningen, har du också rätt
att klaga till ansvarig tillsynsmyndighet.

KONTAKTUPPGIFTER TILL PERSONUPPGIFTSANSVARIG
Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill utöva någon
av rättigheterna ovan, vänligen använd följande kontaktuppgifter:
Growth Hackers Sthlm AB
Götgatan 18, 118 46 Stockholm
tom@growthhackers.se eller adam@growhhackers.se

 


1 Europaparlamentets och Rådets Förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning), och sådan nationell lagstiftning som införs med stöd av förordningen.